เลขที่ 319 หมู่ 8 ตึก 7 ต.หนองครก,
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

045-612886 หรือ 054-631369 ต่อ 152
epsisat@sisat.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

333.jpg

นักเรียน-นักศึกษา ชมรมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกิจกรรมเลือกคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ

ช่างไฟฟ้ากำลัง

 

2.jpg

นักเรียนนัก นักศึกษา ชมรมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังร่วมกันทำความสะอาดรอบแผนกฯ

ปีการศึกษา 2559

 

 

4.jpg

นักเรียน-นักศึกษา และครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ แผนกๆ ปี 2557

 

 

9.jpg

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ศรีสะเกษ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ปีการศึกษา 2559

 

 

10.jpg

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ศรีสะเกษ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขางานการควบคุมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  ปีการศึกษา 2559

 

 

 

13.jpg

ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สามัคคี ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

 

14.jpg

นักเรียน-นักศึกษาและครู สีฟ้า ร่วมกันเชียร์การแข่งขันกีฬา ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

 

16.jpg

นักเรียน-นักศึกษา ชมรมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมการแข่งตนตรีโฟล์คซอง

 

 

17.jpg

นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมพิธีไหว้ครู ณ แผนก วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

18.jpg

นักเรียน-นักศึกษา นำพานมาไหว้ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2560

 

 

21.jpg

ปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนโดย Super User

12.jpg

ประวัติแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

          แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้จัดตั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณอาคาร ๗ ซึ่งเป็นอาคาร ๔ ชั้น  อยู่ด้านหลังสุดของวิทยาลัย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ซึ่งมีนายธีระเดช ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชา ได้เปิดทำการเรียนการสอน ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙  โดยเปิดรับนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้เปิดรับ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกลไฟฟ้า ในภาคปกติ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปิดรับ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า ในภาคบ่าย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ทำการเปิดรับ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ม.๖) และล่าสุด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เปิดทำการเรียนการสอน นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) ปัจจุบัน มีนายวุฒิพงษ์   สมใจ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชา เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.(สายตรง),ปวส.(ม.๖),ปวส.ทวิภาคี,และระดับปริญญาตรี

ทำเนียบการบริหารงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 • นายธีระเดช                          หัวหน้าแผนก                        พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๘
 • นายโกเมศ ปัจฉิม                หัวหน้าแผนก                        พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐
 • นายไกรยศ ธีรสำราญ          หัวหน้าแผนก                        พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔
 • นายวุฒิศักดิ์ วงษ์คำตา         หัวหน้าแผนก                        พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗
 • นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์     หัวหน้าแผนก                        พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๓
 • นายสุริยันต์ พรหมคช           หัวหน้าแผนก                        พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕
 • นายไผทรัฐ พันธุมาศ            หัวหน้าแผนก                        พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๕
 • นายยุทธสาร สารการ            หัวหน้าแผนก                        พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗
 • นายสถิต นามวงษ์                  หัวหน้าแผนก                        พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐
 • นายยุทธสาร สารการ              หัวหน้าแผนก                        พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕
 • นายวุฒิพงษ์ สมใจ                  หัวหน้าแผนก                        พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน